Komunikačné tréningy

Komunikačné zručnosti

Motto:  „Komunikuj slovom aj bez slov!“

Naučíte sa:

 • rozpoznávať komunikačný prejav a riadiť komunikačný proces,
 • poznať roviny komunikácie a ich význam pre efektívnu komunikáciu,
 • rozpoznávať a predchádzať najčastejším chybám v aktívnom počúvaní,
 • základné prvky efektívnej komunikácie a budete ich vedieť využívať v praxi,
 • parafrázovať a sumarizovať obsah rozhovoru a rozpoznávať signály neverbálnej komunikácie,
 • prijímať a poskytovať spätnú väzbu podľa vášho osobného JO-HARI okna,
 • pozitívne komunikovať, ktorým slovám sa v komunikácií vyhýbať a prečo, ktoré gestá nepoužívať.
 • využívať transakčnú analýzu v efektívnej komunikácii a explicitné (priame) vyjadrovanie.

Neverbálna komunikácia

Motto:Aj jedným prstom veľa povieš…“

Naučíte sa:

 • z čoho sa skladá komunikačný prejav,
 • rozoznávať paralingvistické výrazové prostriedky a ich miesto v komunikačnom procese,
 • dešifrovať chyby pri vokálnej komunikácii,
 • čo ovplyvňuje reč tela,
 • rozoznávať jednotlivé znaky reči tela a na ich základe „otvoriť dvere“ k rozhovoru,
 • identifikovať komunikačné prejavy v mimike, gestike, posturike, kinezike, haptike, proxemike a očnom kontakte,
 • poznať typ partnera v rozhovore,
 • akých chýb sa vyvarovať v neverbálnej komunikácii,
 • ako zlepšiť neverbálnu komunikáciu.

Prezentačné zručnosti

Motto: „Zbav sa obáv, buď autentický, prezentuj s úspechom“

Naučíte sa:

 • analyzovať najčastejšie príčiny neefektívnych prezentácií,
 • prezentáciu pripraviť s ohľadom na cieľ prezentácie a cieľovú skupinu,
 • správne prezentáciu štruktúrovať, pripraviť podklady a argumentáciu,
 • pochopiť význam vizualizácie prezentácie, jej podstatu, možnosti a zásady grafického vyjadrovania,
 • praktickými cvičeniami zdokonaliť vo vykonávaní prezentácií kde dôraz je kladený na postoj prezentujúceho,
  kontakt s plénom, verbálnu a neverbálnu komunikáciu, paralingvistiku, image, eliminovanie rušivých prvkov,
 • efektívne používať prezentačné pomôcky a techniku,
 • zvládať problémové situácie, chúlostivé momenty,
 • využívať rôzne tipy, triky a odporúčania pre zatraktívnenie prezentácie,
 • vyhodnocovať prezentácie.

Organizujeme Kurzy –  komunikačné tréningy, konflikty, asertivita, tímová práca, negociácie, projektové riadenie, timemanagement, ochrana proti manipulácii, leadership, porady, prezentačné zručnosti a veľa ďalších.

Organizujeme Kurzy – komunikačné tréningy, konflikty, asertivita, tímová práca, negociácie, projektové riadenie, timemanagement, ochrana proti manipulácii, leadership, porady, prezentačné zručnosti a veľa ďalších.