Time management a selfmarketing

Sebariadenie a time management

Motto: „Aj v aute vieš kam a kedy.“

Naučíte sa: 

 • identifikovať vlastné rozvojové potreby pomocou osvedčených techník (analýza príčin nedostatku času, bilancia radostí a starostí, bilancia výkonov, analýza silných a slabých stránok),
 • správne stanovovať a formulovať ciele, stanoviť priority,
 • delegovať merateľné úlohy,
 • využívať Parettov princíp, Eisenhowerov princíp a Parkinsonov zákon v praxi,
 • identifikovať zlodejov času a ako ich eliminovať,
 • plánovať deň pomocou techniky 5P,
 • pri plánovaní zohľadňovať výkonnostné krivky a krivku vyrušovania.

Selfmarketing

Motto: „K remeslu patrí rachot.“

Naučíte sa:

 • ako byť otvorený spätnej väzbe (od lektora a vzájomne medzi sebou) na svoj aktuálny image a prejav s následnou možnosťou využitia pre efektívny selfmarketing,
 • pochopiť význam selfmarketingu v živote a pri budovaní pozície na pracovisku,
 • nazerať na seba ako na značku, pochopíte význam marketingu, marketingového mixu a naučíte sa používať AIDA vzorec,
 • využívať všetky možnosti a predpoklady pre dobrý selfmarketing,
 • spoznať svoje silné a slabé stránky, identifikovať rozvojové potreby.

Porady

Motto: „Porady sa nemusia prespať.“

Naučíte sa:

 • analyzovať príčiny neefektívnych porád pomocou diagramu vzájomných vzťahov príčin a dôsledkov, vypracujú systém opatrení,
 • správne poradu pripraviť,
 • poradu efektívne riadiť a vyhotoviť z nej zápis,
 • praktickými cvičeniami si osvojiť najdôležitejšie zásady efektívnych porád,
 • osobitný dôraz venovať základom prezentačných zručností.

  Organizujeme Kurzy –  komunikačné tréningy, konflikty, asertivita, tímová práca, negociácie, projektové riadenie, timemanagement, ochrana proti manipulácii, leadership, porady, prezentačné zručnosti a veľa ďalších.

  Organizujeme Kurzy – komunikačné tréningy, konflikty, asertivita, tímová práca, negociácie, projektové riadenie, timemanagement, ochrana proti manipulácii, leadership, porady, prezentačné zručnosti a veľa ďalších.